run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


O SPOLOČNOSTIMeopta, správa a údržba bytov je samostatným právnym subjektom od 29. júla 1998, pričom však
mnohoročné skúsenosti so spravovaním bytov majú pracovníci z predchádzajúceho pôsobenia v štátnom podniku.

Predmetom činnosti je sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu. Na základe dlhoročnej skúsenosti rozširujeme svoj trh, získavame nové bytové domy do správy. Máme skúsenosti aj so spravovaním ubytovní a Spoločenstiev bytov.

Správcovská spoločnosť momentálne spravuje viac než 2000 jednotiek (byty, nebytové priestory,
garáže, obchodné jednotky). Zabezpečovanie opráv spoločných častí, zariadení a špecializované, zákonom
stanovené revízie a opravy realizujeme externe - dodávateľsky, výberovým konaním. Energie a ďalšie služby
zabezpečujeme uzatváraním dodávateľských zmlúv.

Správcovská spoločnosť vykonáva správu a údržbu spoločných častí a zariadení zverených bytových
domov v súlade s platnými zákonnými normami a vyúčtovanie služieb so zreteľom na usmernenia
Ministerstva financií a finančných odborov Okresných úradov, pričom analytický stav financií na fonde opráv
každého domu sa uzatvára k 31.12. roka a vyúčtovanie služieb každého domu sa vypracúva k 31.5. roka.

Ostatné plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z.
v znení neskorších noviel a predpisov.

Zabezpečujeme, služby právnej kancelárie v súvislosti s vymáhaním nedoplatkov a ďalšie služby
a výkony podľa vzájomnej dohody vlastníkov bytov a nebytových priestorov so správcovskou spoločnosťou.