run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


TECHNICKÉ:

*údržba a opravy spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu podľa potreby alebo na základe požiadaviek vlastníkov a v súlade s osobitnými predpismi ( napr. o vyhradených technických zariadeniach, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane )                       

*pravidelné obhliadky bytového domu


*cenová, technická a vecná kontrola prác na bytovom dome a ich fakturácia


*technická evidencia bytového domu a zaznamenávanie všetkých zmien


*povinné odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, výťahov a ďalších zariadení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov


*odpočty a overovanie meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody


*zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe podľa požiadaviek zástupcov vlastníkov


*bežné opravy a údržba v stanovenom finančnom limite sú zabezpečené zmluvnými firmami alebo firmami na odporučenie vlastníkov