run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


OBNOVA BYTOVÉHO DOMU:

*zabezpečenie procesu obnovy bytového domu počnúc investičným zámerom, zorganizovaním výberového konania na projektanta, zhotoviteľa obnovy, autorizovaného stavebného dozoru podľa požiadaviek vlastníkov                           

*zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s obnovou bytového domu ( najmä vybavenie stavebného povolenia, záberu verejného priestranstva, )                           

*vypracovanie evidenčného listu obnovy bytového domu s podrobnou evidenciou jednotlivých úkonov rátane sledovania plnenia termínov       

*spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu, návrh spôsobu financovania                           

*zabezpečenie financovania prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, resp. vybavenie splátkového úveru v komerčnej banke alebo stavebnej sporitelni                           

*podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace úkony                           

*organizovanie a riadenie preberacieho konania resp. kolaudačného konania                           

*celkové vyhodnotenie obnovy bytového domu z hľadiska rozsahu realizovaných prác, konečných finančných nákladov a úspory energií